TERVISHOIUTEENUSE OSUTAMISE ÜLDTINGIMUSED
1. ÜLDSÄTTED
1.1. Käesolevad tervishoiuteenuse osutamise üldtingimused (edaspidi Tingimused) reguleerivad kliendi ja tervishoiuteenuse osutaja õiguseid, kohustusi ja vastutust tervishoiuteenuste (edaspidi Teenused) osutamisel REVIV Tallinn kliinikus.
Tervishoiuteenuse osutaja REVIV Tallinn kliinikus on Advancer OÜ (registrikood 11121847, eriarstiabi osutamise tegevusloa number L05253, edaspidi Kliinik). Tingimused kuuluvad Kliiniku ja kliendi (edaspidi Patsient) vahel sõlmitava tervishoiuteenuse osutamise lepingu (edaspidi Leping) juurde ning on selle lahutamatu osa.

2. TEENUSTE OSUTAMISE KORD
2.1. Kliiniku Teenuste saamiseks registreerib Patsient end Kliinikusse vastuvõtule telefoni või e-posti teel, Kliiniku tegevuskoha vastuvõtulauas või muul viisil, mida Kliinik registreeringute tegemiseks Patsientidele võimaldab (nt online broneering). Patsient on Teenuse saamiseks registreeritud, kui Kliinik on esitanud Patsiendile sellekohase kinnituse.
2.2. Patsiendil on õigus oma vastuvõtuaeg tühistada kuni 48 tundi enne planeeritud vastuvõtuaega. Kui Patsient tühistab vastuvõtuaja vähem kui 48 tundi enne planeeritud vastuvõtuaega, siis on Kliinikul õigus nõuda Patsiendilt leppetrahvi vastavalt Tingimuste punktile 7.7.
2.3. Teenuse osutamise eelselt on Patsient kohustatud täitma Patsiendi skriininguküsimustiku. Küsimustiku täitmisel on Patsient kohustatud andma tõest ja täielikku informatsiooni enda terviseseisundi kohta. Patsient on kohustatud Teenust osutavale tervishoiutöötajale avaldama ka muu olulise informatsiooni oma Terviseseisundi kohta, mis ei ole skriininguküsimustikus kajastatud.
2.4. Patsiendile võib Teenust osutada üksnes pärast seda, kui Patsient on allkirjastanud
teavitatud nõusoleku vormi. Allkirjastamisele eelneb Teenuse sisust ja ohtudest ülevaate andmine, võttes arvesse ka Patsiendi terviseseisundiga seonduvat. Kliinik ei ole kohustatud Patsiendile seletama üldtuntud või väga harva esinevaid ohtusid ning riske, mille olemasolu ta tol hetkel ei tea, isegi kui nende olemasolu hiljem selgub.
Patsiendil on soovi korral õigus saada Kliinikult informatsiooni Teenuste kättesaadavuse, olemuse ja otstarbe, selle osutamisega kaasnevate ohtude ja tagajärgede kohta kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis. Kui Patsient keeldub nimetatud teabe vastuvõtmisest, siis võib Kliinik jätta teabe avaldamata üksnes juhul, kui sellega ei kahjustata Patsiendi ega teiste isikute õigustatud huve.

3. KLIINIKU ÕIGUSED JA KOHUSTUSED
3.1. Kliinikul on õigus:

(a) nõuda Patsiendilt tõest ja täielikku informatsiooni Patsiendi terviseseisundi kohta;
(b) kehtestada sisekord, mis reguleerib Patsientide käitumist Kliiniku tegevuskohas ning nõuda Patsientidelt selle täitmist;
(c) muuta Patsiendi poolt broneeritud vastuvõtuaega Kliiniku töökorralduslikel või muudel põhjustel, võttes Patsiendiga selleks ühendust esimesel võimalusel ning pakkudes Patsiendile uut vastuvõtuaega;
(d) lõpetada Patsiendile Teenuse osutamine, kui ilmneb, et Teenus on Patsiendile vastunäidustatud või kui lähtuvalt meditsiinilistest kaalutlustest ei vasta Teenuse osutamine Kliiniku hinnangul Patsiendi huvidele;
(e) saada Teenuse osutamise eest tasu vastavalt hinnakirjale või vastavalt Patsiendiga sõlmitud erikokkuleppele.

3.2. Kliinik kohustub:
(a) osutama Teenust vastavalt arstiteaduse üldisele tasemel Teenuse osutamise ajal ning Kliinikult tavaliselt oodatava hoolega ning kooskõlas õigusaktides sätestatud nõuetega Teenuste osutamisele;
(b) informeerima Patsienti tema läbivaatamise tulemustest ja terviseseisundist, tuvastatud võimalikest haigustest ja nende kulgemisest, vajaliku tervishoiuteenuse kättesaadavusest, olemusest ja otstarbest, selle osutamisega kaasnevatest ohtudest ja tagajärgedest ning teistest võimalikest tervishoiuteenustest. Patsiendi soovil peab Kliinik esitama nimetatud teabe kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis;
(c) informeerima Patsienti piirangutest Teenuse osutamisele eelneval ajal, Teenuse osutamise ajal ning sellele järgneval ajal, mis omavad olulist tähtsust Teenuse osutamisele ja mis mõjutavad Teenuse osutamise tulemust;
(d) Patsiendile Teenuse osutamise nõuetekohaselt dokumenteerima ning vastavaid dokumente säilitama seaduses sätestatud korras ja tingimustel.
(e) hoidma saladuses Teenuse osutamisel teatavaks saanud Patsiendi isikuandmeid, sh andmeid Patsiendi terviseseisundi kohta;

3.3. Kliinik ei taga Patsiendi paranemist, Teenuste edukust ega seda, et Teenuse tulemus
vastab täielikult Patsiendi ootustele.

4. PATSIENDI ÕIGUSED JA KOHUSTUSED
4.1. Patsiendil on õigus:
(a) saada teavet Teenuse olemusest, ohtudest ja muudest vajalikest raviteenustest. Info võib olla suuline või Patsiendi nõudmisel kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis;
(b) saada teavet meditsiinilise läbivaatuse tulemustest ja Teenuse osutamise käigus tuvastatud Patsiendi tervislikust seisundist, samuti võimalikest tuvastatud haigustest ja nende kulgemisest;
(c) määrata isikud, kellel on õigus saada teavet tema terviseinfo kohta;
(d) tutvuda Teenuse osutamise kohta koostatud dokumentidega ning saada neist omal kulul ärakirju, kui õigusaktides pole ette nähtud teisiti. Patsient esitab dokumentidest ärakirja saamiseks sellesisulise avalduse.

4.2. Patsient kohustub:
(a) avaldama Kliinikule oma parima arusaama järgi kõik Teenuse osutamiseks vajalikud asjaolud ja osutama kaasabi, mida Kliinik Lepingu täitmiseks vajab;
(b) andma Kliinikule tõese ja täieliku informatsiooni oma terviseseisundi kohta, sh kogu info varasemalt osutatud raviteenuste ja tarvitatavate ravimite kohta;
(c) ilmuma vastuvõtule Kliinikuga kokkulepitud ajal, võttes kaasa fotoga isikut tõendava dokumendi;
(d) täitma täpselt Teenuse osutamisel antud juhiseid;
(e) informeerima koheselt Kliinikut Teenuse tulemusel tekkinud komplikatsioonidest ning pöörduma Kliiniku poole täiendavale konsultatsioonile;
(f) maksma Kliinikule tasu vastavalt Lepingule ja Üldtingimuste peatükile 5;
(g) täitma Kliiniku sisekorra eeskirju ja arvestama teiste Patsientide õiguste ja huvidega.

5. TASU
5.1. Patsient kohustub tasuma broneeritud või kokkulepitud Teenuse hinna ettemaksuna Kliiniku arveldusarvele või Kliiniku tegevuskoha vastuvõtulauas hiljemalt Teenuse osutamise päeval.
5.2. Juhul, kui pooled ei ole teisiti kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis kokku leppinud, lähtutakse Teenuse hinna määramisel Teenuse osutamise ajal kehtivast Kliiniku hinnakirjast, mis on kättesaadav Kliiniku tegevuskohas ja veebilehel.
5.3. Kliinikul on õigus ühepoolselt edasiulatuvalt hinnakirja muuta. Muudatused jõustuvad arvates hinnakirja avaldamisest Kliiniku tegevuskohas ja veebilehel.

Hinnakirja muudatused ei mõjuta Patsiente, kes tegid broneeringu enne hinnakirja jõustumist.

6. ISIKUANDMETE KAITSE
6.1. Kliinik töötleb Patsiendi isikuandmeid kooskõlas kehtivate õigusaktidega ja vastavalt Kliiniku andmekaitsetingimustele.
6.2. Kliinik ja Teenuse osutamisel osalevad isikud kohustuvad hoidma saladuses neile Teenuse osutamisel või tööülesannete täitmisel teatavaks saanud andmeid Patsiendi isiku ja tema tervise seisundi kohta, samuti hoolitsema selle eest, et Patsiendi kohta dokumenteeritud informatsioon ei saaks teatavaks kõrvalistele isikutele, välja arvatud kui Patsient on andnud selleks nõusoleku. Saladuse hoidmise kohustusest võib mõistlikus ulatuses kõrvale kalduda, kui andmete avaldamata jätmisel võib Patsient oluliselt kahjustada ennast või teisi isikuid.

7. VASTUTUS
7.1. Kliinik ning Teenuse osutamisel osalev tervishoiutöötaja vastutavad üksnes oma kohustuste rikkumise eest, kui rikkumine on põhjustatud Kliiniku või tervishoiutöötaja süü tõttu, st hooletusest, raskest hooletusest või tahtlikult. Kliinik ja tervishoiutöötaja vastutavad eelkõige diagnoosi- ja ravivigade ning Patsiendi teavitamise ja Patsiendi nõusoleku saamise kohustuse rikkumise eest, samuti tervishoiutöötajat abistavate isikute tegevuse ja Teenuste osutamisel kasutatavate seadmete vigade eest.
7.2. Kliinik ei vastuta Patsiendi saamata jäänud tulu ega mittevaralise kahju eest.
7.3. Kliiniku vastutus on rahaliselt piiratud kolmekordse Lepingu alusel tasutud summaga.
7.4. Vastutuse välistused ja piirangud ei kohaldu tahtlike ja raskest hooletusest põhjustatud rikkumiste korral.
7.5. Kliinik ei vastuta kahju eest, kui Patsient rikkus Kliiniku või tervishoiutöötaja poolt antud juhiseid Teenuse osutamisele eelnevalt, Teenuse osutamisel ning sellele järgneval ajal, järelravi juhiseid või muid Teenuse osutamise seisukohalt olulisi Patsiendi kohustusi.
7.6. Kliiniku ja Teenuse osutamisel osalevate isikute vastutuse aluseks olevat asjaolu peab tõendama Patsient, välja arvatud juhul, kui Patsiendile Teenuse osutamine on jäetud
nõuetekohaselt dokumenteerimata.
7.7. Kui Patsient ütleb Lepingu üles või tühistab vastuvõtuaja vähem kui 48 tundi enne planeeritud vastuvõtuaega, siis on Kliinikul õigus nõuda Patsiendilt leppetrahvi summas, mis vastab 20% Teenuse maksumusele. Kliinikul ei ole õigust nõuda Patsiendilt leppetrahvi tasumist juhul, kui Patsient tühistab vastuvõtuaja seetõttu, et Teenuse osutamise eelselt ilmneb, et Teenus on Patsiendile vastunäidustatud või lähtuvalt meditsiinilistest kaalutlustest ei vasta Teenuse osutamine Patsiendi huvidele. Kliinikul on õigus nõuda Patsiendilt leppetrahvi tasumist summas, mis vastab 80% Teenuse maksumusele juhul, kui Patsient ei ilmu kokkulepitud ajal Teenuse osutamisele.

8. LEPINGU LÕPPEMINE
8.1. Leping lõppeb Teenuse osutamise lõppemisega, kusjuures Teenuse osutamise osaks loetakse kõik Teenuse osutamisele järgnevad tegevused, mille on Teenuse osutamise eesmärgil teostanud Kliinik või mida on kohustunud teostama Patsient (mh liinikupoolsete juhiste järgimine).
8.2. Leping lõppeb Teenuse ülevõtmisega teise tervishoiuteenuse osutaja poolt või Lepingu ülesütlemisel poole poolt.
8.3. Patsient võib Lepingu igal ajal üles öelda. Kui ülesütlemine leiab aset vähem kui 48 tundi enne planeeritud vastuvõtuaega, siis on Kliinikul õigus nõuda Patsiendilt leppetrahvi vastavalt Tingimuste punktile 7.7.
8.4. Kliinik võib Lepingu üles öelda (või alternatiivselt nõuda ühepoolselt Teenuse osutamise edasi lükkamist) mõjuval põhjusel, mille tõttu ei saa Kliinikult kõiki asjaolusid arvestades Teenuse jätkamist oodata, eelkõige juhul kui:
(a) Patsient on viivituses Teenuse eest tasumisega;
(b) Patsient rikub Lepingut või Kliiniku poolt antud muid juhiseid;
(c) Patsient rikub teabe andmise kohustust või Kliinikul on põhjendatud alus eeldada, et Patsient on andnud valeinformatsiooni või kui Patsient rikub muul viisil Teenuse osutamisele kaasa aitamise kohustust;
(d) Patsient saabub vastuvõtule joobeseisundis, ebaadekvaatsena või ei allu muul põhjusel Kliiniku korraldusele;
(e) lähtuvalt meditsiinilistest kaalutlustest ei vasta Teenuse osutamine Kliiniku hinnangul Patsiendi huvidele;
(f) Patsient on jätnud kahel või enamal korral vastavat reeglistikku järgimata broneeritud vastuvõtule tulemata.

8.5. Lepingu lõppemine ei vabasta Patsienti kohustusest tasuda juba osutatud Teenuste eest. Samuti ei mõjuta Lepingu lõppemine Tingimuste nende osade kehtivust, mis oma olemuselt peavad jääma kestma ka pärast Lepingu lõppemist, eelkõige Tingimuste punktid 5, 6, 7, 8 ja 9.

9. LÕPPSÄTTED
9.1. Kliiniku ja Patsiendi vahel sõlmitud Lepingule ning kokkulepetele kohaldatakse Eesti õigust.
9.2. Kõik Kliiniku ja Patsiendi vahelised Lepingust tulenevad või tervishoiuteenuse osutamisega seonduvad vaidlused lahendatakse Eesti Vabariigi kohtutes, kui Kliinik ja Patsient ei saavuta kokkulepet läbirääkimiste teel.
9.3. Kliinik võib Tingimusi igal ajal ühepoolselt muuta õigusaktide muudatuste tõttu, samuti Kliiniku teenuste sisu või Kliiniku ärimudeli muudatuste tõttu. Kliinik teeb muudetud Tingimused kättesaadavaks Kliiniku tegevuskohas ja kodulehel ning teavitab sellest Patsienti vähemalt kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis. Teenuse osutamisele kohaldatakse Teenuse osutamise ajal kehtinud Tingimusi.